Privacy

Privacy Statement

In dit Privacy Statement (“Privacy Statement”) informeert Rent Valley (hierna ook: “wij”, “ons” en “Rent Valley” te noemen) u over het geldende privacy beleid voor onze klanten en relaties. Hiermee willen wij volledig transparant zijn over welke persoonsgegevens wij van u nodig hebben, voor welke doeleinden wij deze verwerken en hoe wij met de bescherming daarvan omgaan. Rent Valley beschikt over uw persoonsgegevens of kan deze opvragen als u een (potentiële) klant of relatie bent. Bijvoorbeeld als u een woning wilt huren, aankopen of (terug-) verkopen of als u geïnteresseerd bent in onze overige diensten. Rent Valley streeft ernaar uw gegevens altijd op zorgvuldige wijze te verwerken en neemt hierbij de toepasselijke wet- en regelgeving – waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens – in acht.

 

Categorieën van de te verwerken persoonsgegevens 
Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens in het kader van de door ons omschreven doeleinden:

• NAWTE-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mail);
• Geboortedatum en geslacht;
• Gegevens van uw partner en/of van medehuurders of medebewoners;
• Huidige woonsituatie en -wensen, urgentieverklaring 
• Verhuurdersverklaringen
• Financiële gegevens, specifiek: inkomensgegevens, bron van inkomsten (in geval van huisvestingsvergunning), bankrekeningnummers en mogelijke betalingsachterstanden; 
• De gegevens die u zelf actief verstrekt om in aanmerking te komen voor een huur of koopwoning
• Inloggegevens ten behoeve van de portal(en); 
• Gegevens over overlast en/of woon-gerelateerde fraude.
Tevens verwerken wij in sommige gevallen de volgende categorieën bijzondere persoonsgegevens, die gelet op hun gevoelige aard extra beschermd worden:
• Burgerservicenummer (BSN) in het geval van een verhuring waarop huurtoeslag van toepassing is of andere zaken waarbij een overheidsorgaan welke hiertoe gemachtigd is het BSN Nummer opvraagt.

Doeleinden van de verwerking 
Wij, en/of de door ons ingeschakelde derden en/of verwerkers, verwerken de bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten:
• Onder meer op het gebied van huur, koop, gebruik, onderhoud, reparatie, service, (moes)tuinen en stalling;
• Toezenden van de nieuwsbief
• Alsook het aangaan en uitvoeren van convenanten met gemeenten en/of maatschappelijke organisaties;
• Berekenen en vastleggen van inkomsten, uitgaven en het doen van betalingen;
• Inning van vorderingen, zoals het innen van de huursom, Huurbetalingen via iDeal via portal(en) of VvE-bijdrage, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen;
• Behandeling van geschillen;
• Activiteiten van intern beheer.
Het uitvoeren of toepassen van wet- en regelgeving en (sociaal) beleid:
• Uitvoering van beleid in het kader van de nadere toewijzing, woonruimteverdeling en huisvestingsvergunningen;
• Voorkomen, opsporen, tegengaan van woon-gerelateerde fraude en overlast;
• Voldoen aan verplichtingen omtrent het (recht op) huurtoeslag;
• Uitoefenen van een accountantscontrole;
• Bevordering van een veilige en leefbare woonomgeving.
Het onderhouden van contact in het kader van:
• Aanmelden en verzenden van de nieuwsbrief;
• Identificeren, authentiseren en autoriseren van gebruikers van de portal(en)/app;
• Reageren op woningaanbod;
• Aangaan van een serviceabonnement;
• Bewonersparticipatie;
• Social Media
• Melden van klachten, overlast en/of woonfraude;
Aanvragen en bestellingen:
• Vragen van toestemming in verband met wijziging(en) of reparaties aan het gehuurde (denk aan een nieuwe wc/douche/keuken, harde vloerbedekking, zonnepanelen/-schermen, plaatsen schotelantenne, overige verbouwingen);
• Daarnaast kunnen wij bepaalde verwerkingen uitvoeren, zoals het uitvoeren van metingen, analyses en onderzoek, uitsluitend om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

 

Gegevens aan derden 
Rent Valley verstrekt uw gegevens slechts aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn bij het uitvoeren van de bovenstaande doeleinden of indien een wet of gerechtelijk bevel dat mogelijk maakt of vereist. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de aannemer, installateur, loodgieter of deskundige die in onze opdracht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden of deskundigenonderzoek uitvoert, maar ook bijvoorbeeld de gemeente of de Belastingdienst. Ook in gevallen zoals het voorkomen, opsporen en/of bestrijden van fraude, misbruik of (woon)overlast kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens aan derden te verstrekken. In alle overige gevallen vraagt Rent Valley op voorhand eerst uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens aan derden verstrekt.


Social media en websites van derden 
Op onze websites zijn buttons en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken, waaronder, maar niet beperkt tot LinkedIn, Facebook, Twitter, of websites van derden. Rent Valley houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens door zulke derden. Het gebruiken van andere media is dus voor uw eigen risico. Raadpleegt u in elk geval eerst de privacy-voorwaarden van derden, voordat u van dergelijke diensten gebruikmaakt.

 

Gegevensbeveiliging 
Rent Valley hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Rent Valley heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Rent Valley toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Rent Valley hanteert intern beleid ten aanzien van toegangsautorisatie. In het geval Rent Valley gebruikmaakt van de diensten van derden, zal Rent Valley in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent zorgvuldige verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

 

Uw privacyrechten 
Op verzoek kunt u uw persoonsgegevens zelf inzien, rectificeren (wijzigen) en/of verwijderen.

Wanneer u een verzoek tot inzage, rectificatie (wijziging), beperking, overdracht of verwijdering van uw (verwerking van) persoonsgegevens doet, zal Rent Valley dat verzoek in behandeling nemen.

Uw verzoek kunt u indienen via het e-mailadres info@rentvalley.nl

U ontvangt normaliter binnen vier (4) weken na ontvangst van uw klacht een reactie van Rent Valley. Uw identiteit zal geverifieerd worden alvorens het in behandeling nemen van de klacht.

Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop Rent Valley omgaat met uw persoonsgegevens of de wijze, dan wel uitkomst, van uw verzoek, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bewaartermijnen persoonsgegevens 
Rent Valley bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, bijvoorbeeld zolang de uitvoering van een overeenkomst daartoe verplicht, gedurende het traject voorafgaand aan de aan- of verkoop van een woning door of aan Rent Valley of zolang de wet Rent Valley daartoe verplicht. Voor verschillende categorieën persoonsgegevens kunnen verschillende (wettelijke) bewaartermijnen en -plichten gelden, die bijvoorbeeld ook na afloop van een overeenkomst voortduren.

 

Wijzigingen Privacy Statement 
Rent Valley is altijd gerechtigd dit Privacy Statement te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via onze websites kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleegt u daarom periodiek onze websites.

 

Cookies en statistieken 
Rent Valley houdt gebruiksgegevens bij van de Websites zoals IP-adressen, domeinen, datum en tijd van oproepen of aanvragen, doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens worden voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt.

Teneinde het gebruiksgemak van de Websites te vergroten, gebruikt Rent Valley zogeheten “cookies”. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op de computer wordt opgeslagen. Hierdoor herkennen wij u (uw computer) bij een volgend bezoek. U kunt op elk gewenst moment de browser zodanig instellen dat cookies gedeactiveerd worden en dus niet meer worden opgeslagen. Dit uitschakelen kan wel gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van onze en overige (gelinkte) website(s).

Vanwege de door Rent Valley gebruikte Analytics-dienst van Google worden eveneens cookies geplaatst. Rent Valley gebruikt deze dienst om het gebruik van de Websites bij te houden en rapportages te verkrijgen. Door gebruik te maken van de Websites van Rent Valley geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons, zoals hiervoor onder “Social media en websites van derden” omschreven. Rent Valley heeft hierop geen invloed. Op de website van de Consumentenbond leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Vragen 
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met het Afdeling Klantcontacten van Rent Valley via het e-mailadres info@rentvalley.nl
Dit Privacy Statement is vastgesteld op 24 mei 2018.

 

WEBPOLICY
De informatie die op deze website wordt getoond wordt door Rent Valley zorgvuldig samengesteld. Rent Valley kan echter niet voor de volledigheid/onjuistheid van de getoonde informatie instaan. Rent Valley beoogt middels deze website louter informatie te verstrekken over de activiteiten, producten en diensten die Rent Valley aanbiedt. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Rent Valley aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Bezoekers van rentvalley.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie die op deze site getoond wordt.

Rent Valley is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

 

Externe Links
Verwijzingen naar sites die niet door Rent Valley worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Rent Valley is uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, toch kan Rent Valley niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Rent Valley worden onderhouden wordt afgewezen.

 

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Rent Valley en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privédoeleinden. Het is de bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Rent Valley.