algemene voorwaarden

1. Documenten die niet compleet worden aangeleverd, worden niet in behandeling genomen.

 

2. Huuraanvragen kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen worden geweigerd.

2.1 Verhuurder verstrekt geen informatie over eventuele afwijzingen, ook niet indien kandidaten alle benodigde stukken hebben aangeleverd.

 

3. Uw inschrijving wordt 2 maanden na de inschrijvingsdatum als vervallen beschouwd, tenzij ondergetekende binnen die termijn om handhaving van de inschrijving verzoekt, of heeft aangegeven een huurwoning te zoeken over een termijn langer dan 2 maanden vanaf inschrijvingsdatum.

 

4. De door de aanvrager verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregister en zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.

 

5. Voor oplevering van de huurwoning dient de eerste huurnota worden voldaan. Daarnaast dient het huurcontract te worden ondertekend.


6. Nadat u als huurder geaccepteerd bent, dient u een aanbetaling te doen ter hoogte van €500,- binnen 24 uur na ontvangst van de eindnota. Dit bedrag dient als zekerheidsstelling, en is onderdeel van het totaalbedrag. Wanneer u na de aanbetaling toch van de verhuring afziet wordt de aanbetaling niet geretourneerd. Nadat de aanbetaling is ontvangen zullen er geen bezichtigingen meer plaats vinden met andere kandidaten. Indien er na het voldoen
van de aanbetaling geen overeenstemming wordt bereikt over de inhoud van het huurcontract, kan verhuurder met inachtneming van lid 8 van de algemene voorwaarden afzien van de verhuring.

 

7. Wanneer er door nieuwe of veranderende omstandigheden, welk nog niet bekend waren bij de mondelinge overeenstemming inzake de verhuring, door verhuurder wordt afgezien van de verhuring, ontvangt u uw aanbetaling binnen 48 uur terug.


8. Voor het afsluiten van een huurovereenkomst zijn geen contractkosten verschuldigd.


9. Mogelijk onderdeel van uw registratie is het uitvoeren van een credit-check door Rent Valley. Bij een credit-check wordt bijvoorbeeld gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren.


10. Rent Valley verzamelt-en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van zijn bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om web statistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit
van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen). In het kader van de kwaliteitsbewaking kunt u door een onderzoeksbureau worden benaderd voor onderzoeksdoeleinden. Hiervoor maakt Rent Valley gebruik van een onderzoeksmethoden dat strikt gebonden is aan de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens. In dat kader zal het onderzoeksbureau nooit persoonsgebonden informatie doorgeven aan Rent Valley.


11. In het geval van een zelfstandige onderneming wordt, afhankelijk van de bescheiden, een bankgarantie of
waarborgsom van minimaal een maand gevraagd.

 

12. Indien wij u een woning aanbieden, dient u ervan op de hoogte te zijn dat wij niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor onjuiste informatie op de website.


13. Aanbiedingen die aan u zijn gedaan zijn geheel vrijblijvend. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.


14. De objecten die u worden aangeboden zijn niet in eigendom van Rent Valley.


15. Bezichtigingen lopen via Rent Valley. Indien u een afspraak wenst te annuleren dient u dit uiterlijk 3 uur van tevoren aan te geven. Wanneer u meer dan 1 maal niet verschijnt tijdens een bezichtiging zonder dit tijdig per e-mail of telefonisch te hebben gemeld, brengen wij u voor iedere keer dat u niet aanwezig bent op afspraken € 45,- excl. B.T.W. in rekening.


16. Indien een nog bewoonde woning wordt bezichtigd, bent u ervan op de hoogte dat wij afhankelijk zijn van de medewerking van deze bewoner. Mocht hij/zij geen medewerking willen verlenen aan de bezichtiging of is hij/zij op het moment van bezichtigen niet thuis (ondanks afspraak), dan is Rent Valley hiervoor niet aansprakelijk te houden.


17. Indien u, evt. na een bezichtiging, een woning via ons wenst aan te huren dient u dat schriftelijk aan te geven en de relevante documentatie aan te leveren,  welke aantoont dat u een geschikte kandidaat bent.


18. Wanneer wij woonruimte hebben gevonden buiten ons eigen aanbod, zijn tevens de voorwaarden van die betreffende bemiddelaar/ eigenaar van toepassing. Deze zullen van tevoren met u worden besproken.


19. Indien er sprake is van fraude/ onjuiste informatieverschaffing in het voortraject of de geleverde documenten wordt de samenwerking direct beëindigd. U bent dan aansprakelijk voor het betalen van de contractkosten en er wordt een boete in rekening gebracht ter hoogte van 2 maanden huur van de op de verhuring betrekking hebbende woning. Indien fraude blijkt na ondertekening van het contract, zal deze tevens onmiddellijk worden ontbonden. Dit laat aansprakelijkheid voor schade jegens de verhuurder onverlet. Tevens wordt er aangifte gedaan bij de politie.


20. Ondertekening van het contract zal plaatsvinden ten kantore van Rent Valley te weten aan de Vondelstraat 184, 2513 GA ’s- Gravenhage. Voor de contract ondertekening dient bij ons het restant bedrag betaald te worden, bestaande uit: de borg, de maandhuur welke van toepassing is (minus de aanbetaalde 500,- euro). Het verschuldigde bedrag dient voor de contractondertekening plaatsvindt op onze rekening te staan. In alle andere gevallen worden de sleutels niet overgedragen. Wanneer de sleutel op een later tijdstip wordt uitgereikt doordat de nota niet op tijd is voldaan, draagt de huurder zelf de lasten van de dagen dat hij of zij geen toegang kan krijgen tot het appartement.


21. Indien de laatste betaling niet tijdig door ons ontvangen is, beschouwen wij de verhuring als geannuleerd.


22. Alle mondelinge mededelingen betreffende verhuur van een woning wordt geacht te zijn gedaan onder voorbehoud, dat toestemming door de rechthebbende zal worden verleend. Mocht achteraf blijken dat geen toestemming is verkregen, zal de verhuur geacht worden niet tot stand te zijn gekomen en zal aan enige mededelingen onzerzijds geen enkel recht kunnen worden ontleend jegens ons of jegens derden wie dan ook, in de
ruimste zin des woords. Elke aansprakelijkheid onzerzijds is te dezer zake uitgesloten.